infratopení e-shop
Casino

MosbetAzerbaycan

Infratopen

Infratopen, infrapanely, infrazie, infratopen v obrazech

Topen pro nkolik generac bez nutnosti dalch investic.

Infratopen Gloriet Infratopen Vm pin nejir sortiment vtopnch systmech infratopen na eskm trhu. Nabzme Vm vhradn kvalitn a znakov infrapanely vyroben vesk republice.

Infrapanely esk vroby jsou idelnm a spolehlivm prvkem infraervenho topnho systmu do jakhokoliv obytnho prostoru, kancele nebo obchodu. Nae firma Gloriet Infratopen se pmo podl na vrob novch design infrapanel a na inovacch veen celho systmu infratopen.

Gloriet Infratopen je vrobcem infrapanel znaky InfraSal. Komponenty tchto infrapanel pochzej vhradn z vysplch zem vdska, Nmecka, Rakouska, USA a esk republiky.
Infratopen
Infrapanely InfraSal pinej novou dimenzi vproduktech infratopen. Spojuj vhody dosud vyrbnch infrapanel vjeden propracovan celek. Pednost infrapanel InfraSal je vysok emisivita vyzaovn tepla pi povrchov teplot 95C, nekovov topn element, vysok estetick hodnota hladkho povrchu, tenk bl rmeek nebo bezrmov proveden, bezdrbov provoz, optimln akumulace jdra infrapanelu, rychl oht eln plochy infrapanelu, atraktivn designy obrazovch motiv, a oproti jinm infrapanelm ve stejn kategorii tak velmi pzniv cena.

Nemn vznamnmi produkty v naem sortimentu jsou vkonn infrazie VEITO, sktermi umme vytopit jakkoliv prostor uvnit i venku!

Infrazie VEITO U vech model infratopen infrapanel a infrazi detailn znme jejich vlastnosti, rozdly, pednosti a chovn topnho tlesa vrznch prostorch. Nepropagujeme proto pouze jeden druh infrapanel nebo jednoho vrobce infratopen. Doporume Vm vdy takov typ infrapanelu nebo infrazie, kter je pro Vs nejvhodnj.


Infratopen
Infrapanely s hrubm i hladkm povrchem dokeme kvalitn potisknout jakmkoliv obrazovm motivem dle vbru zkaznka. Hrub povrchy pak maj charakter obrazov malby. Hladk povrchy nesou vechny atributy klasick fotografie.

Gloriet Infratopen vlastn kamennou provozovnu obchod, kde si mete infrapanely prohldnout vprovozu. N sklad m stl zsoby produkt infrapanel a infrazi vzkladnm proveden. Dal atypick modely infratopen jsou na objednvku a dostupn do 2 tdn. Obchod m oteveno kad den viz. otevrac hodiny. Vobchod najdete i veker psluenstv kinfratopen ovldn, montn servis a doplkov sortiment, kter uceluje nabdku firmy Gloriet Infratopen voblasti nzkoenergetickho vytpn a zdravho klimatu Vaich byt, dom a pracovi.

Infratopen Vm pin pjemn a zdrav teplo soptimlnmi provoznmi nklady, vysokou spolehlivost a uivatelskm komfortem.


INFRATOPEN ISTP

 • nejprodvanj infrapanel ISTP 700 plus (700W) za 5 490,- bez DPH
 • infrapanel ISTP 700 plus vytop prostor cca 9 - 15 m2
 • v nabdce infrapanely 80 a 1000 W.
 • ekonomick verze infrapanelu 700W od 4 010,- bez DPH

Infrazie VEITO - nov innj karbonov trubice

Infrazie Veito - aktualizovan ceny v E-shopu

 • Infrazie VEITO jsou vhodn v mstech, kter se patn vytp obvyklm zpsobem.
 • Jsou ideln tam, kde potebujeme okamit teplo, zven tepeln pohody,
 • kde nen dokonal izolace, kde se asto vtr - prostory polouzaven.

  Pjovna Infratopen - Infrapanel - Infrazi

  V naem obchodu s Infratopenm je mon si infrapanel pjit a vyzkouet za cenu 200K na tden. Mon je i dlouhodob pronjem infratopen, dokonce na celou topnou sezonu. Koupte-li pak infrapanel, pjovn nen tovno! Pjen infrapanelu se provd oproti zloze - cen infrapanelu.

  Tip na tento tden - Mont Infratopen ISTP

  lnek zde, se pravideln obmuje, naleznete zde novinky, teoretick a praktick poznatky, uiten nvody a zajmavosti ze svta infratopen

  Pi nkupu infratopen ISTP u firmy Gloriet si mete objednat dodvku na kl vetn monte, ppadn si infrapanely osadit vlastnmi silami. Mont infrapanelu nen sloit, ale je poteba dodret zkladn bezpenostn pravidla, aby se vylouila monost razu i pokozen infrapanelu.

  1) Ped zapoetm vlastn monte je vhodn proistit otvory v rmu infrapanelu od ppadnch pebytk barvy (me ztovat prchod vrutu resp. umstn plastov krytky). Vrtakou s vrtkem o prmru 5,5 6 mm v cel dlce otvoru a vrtkem o prm. 12 RUNE (pi pouit vrtaky by dolo k vylman hran) s citem zaistme rozenou st otvoru.

  2) Infrapanely se pipevuj na ze nebo na strop pomoc dvou (u nkterch typ ty) vrut, kter prochzej rmem a jsou ukotveny v hmodinkch. Zamen bod pro hmodinky je poteba provst peliv, po monti nen mnoho monost pro korekci polohy infrapanelu. Pozor, kad infrapanel m uritou minimln toleranci (dov mm) vzdlenost otvor, proto je teba mit kad zvl᚝, i pi monti vtho potu infrapanel shodnho typu.

  Infrapanel ISTP s devnm rmem m bezpenostn kryt IP20, tud se mus umisovat 60cm vodorovnm smrem od hran zdroje vody (vany, sprch. koutu apod.). Nad umyvadlo a ble ke zdroji vody se me umstit jen takov infrapanel, kter spluje odpovdajc bezpenostn kryt (nap. koupelnov infrapanel s madly, topn zrcadla apod.)

  3) Pi monti na stnu lze pout sadu vrut s hmodinkami, kter je piloena ke kadmu infrapanelu, k monti na strop (nebo ikm podkrovn stny) doporuujeme pout del vruty, cca 100mm a uzlovac hmodinky 850 mm (zle na tlouce a kvalit omtky a materilu zdi) (uren vhodn hmodinky/vrutu, e-shop univerzln montn sada). Pokud infrapanel pipevujeme na devo (palubky, prkenn stropy,devotska apod.) lze pout pouze vruty bez hmodinek. Pi monti na sdrokarton meme nkdy tak pout klasick uzlovac hmodinky (pi dostaten tlouce desky), pi monti na strop je poteba pout speciln kovov hmodinky do sdrokartonu (odkaz, e-shop).

  Tip: Pi monti nasvislo lze uchytit infrapanel pouze na horn vrut, vodovhou vyrovnat a hebkem, tenkm roubovkem apod. vyznait msto pro spodn otvor (i 1 vrut doasn infrapanel unese), budeme tak mt jistotu, e vrtme na sprvnm mst. (Podobn meme postupovat i pi monti na strop, kde ale infrapanel musme pidrovat.)

  4) Zbv rozhodnout, jestli m infrapanel sedt pmo na zdi/stropu, nebo pouijeme distann podloky (e-shop). Mont na povrch je mon, pokud jsme si jisti rovnost a pevnost stn (rekonstrukce, novostavby). Aby jsme se vyhnuli nevzhlednm nepravidelnm mezerm (na vin jsou nerovnosti na zdech, tak nap. sdrokartonov stropy se nkdy mohou i pod relativn lehkmi infrapanely mrn provsit), pouijeme podloky, kter nalepme do roh na zadn stranu rmu. Mont na noiky je tak vhodn, pokud se chystme pvodn kabel vst litou nebo voln po zdi.

  5) Zapojen: kabel infrapanelu (pokud nen opaten sovou vidlic) se k sti pipoj pomoc svorkovnice (okoldy), take je pouze poteba dodret sprvn zapojen (modr/hnd vodi) a dbt, aby byl konec kabelu v dostaten dlce odizolovn. Celou svorkovnici a odhalen sti kabelu po pipojen zaizolujeme izolan pskou.

  Tip: kabel zkrtme nebo svineme tak, aby byl cel ukryt za infrapanelem (zkontrolujeme jet ped plnm dotaenm vrut).

  6) Kontrola: mechanickou kontrolu infrapanelu provedeme jednodue pimenm tahem za okraj rmu (infrapanel by se neml pohybovat, hmodinka se nesm vytahovat ze zdi), pokud se po zapnut termostatu/pipojen do zsuvky apod. infrapanel zahv, nezbv, ne mont dokonit zakrytm otvor v rmu piloenmi krytkami.

  Mosbet

  13.1.2016

  Bezrmov infrapanely

  Nov ada infrapanel ISS plus s hladkm smaltovanm povrchem bez rmu

  22.11.2012

  Nov ekonomick infrapanely

  Do nabdky jsou zaazeny nov ekonomick bezrmov infrapanely IT-ECS 300 a 600W. Ceny od 1727,-bez DPH.

  21.9.2012

  Prodejna Infratopen

  Navtivte na provozovnu infratopen a prohldnte si infrapanely v provozu. Otevrac hodiny v kontaktech

  21.8.2012

  Topn zrcadla

  Do nabdky zaazujem ekonomick infrapanely s povrchem zrcadla. Pkon 300W, 600W.

  3.9.2011

  Nov infrapanely InfraSal

  Nov infrapanely InfraSal ji v prodeji !!! Nov design, hladk povrch, zk rmeky, vy innost, nkolik monost proveden, dostupn ceny.

  13.11.2010

  Mobiln infrapanel

  Do produkt infratopen jsme zaadili velmi dan model mobilnho infrapanelu. Jde o klasick infrapanel ISTP doplnn o noiky, zadn pevnou desku, pvodn kabel s vidlic a vypnaem. V prodeji jsou zatm infrapanely ISTP 500 M a ISTP 700 M. Vce v e-shopu infratopen.

  22.10.2010

  Pjovna Infratopen

  V naem obchodu s Infratopenm je mon si infrapanel pjit a vyzkouet za cenu 200K na tden. Mon je i dlouhodob pronjem, dokonce na celou topnou sezonu. Koupte-li pak infrapanel, pjovn nen tovno!

  17.10.2010

  Barvy na Infratopen

  Do e-shopu jsme zaadili speciln barvy na infratopen. Mete tak svj infrapanel nov pett na blo, nebo na nj namalovat obraz.

  20.9.2010

  Infratopen skladem !!!

  Zkladn typy infrapanel mme skladem, tud je mon okamit odbr infrapanel na provozovn v kad pracovn den. Infrapanely t zaslme na dobrku.

  13.9.2010

  Nov sklenn infrapanely

  Do produkt jsme zaadili nov modely infratopen ITGR od eskho vrobce - ZRCADLA a sklenn panely bl i barevn.